شنبه 29 دي 1397

ردیف

عنوان اختراع

1

آدمک تمرینی تعیینگر محل وتعیین کننده ضربه با استفاده از حسگرهای ضربه

2

اتصال کاهنده نویز ابزار دندانپزشکی

3

دستگاه ارزیابی هماهنگی فعالیت نورولوژی لامسه ای حرکتی

4

دستگاه شستشو و ضدعفونی کننده تیغه لارنگوسکوپ

5

ساخت زیر سری با استفاده ازپارامترهای آنتروپومتری برای مسافران وسایل نقلیه

6

صندلی هوشمند پیشگیری کننده و کاهنده اختلالات اسکلتی عضلانی در مشاغل نشسته

7

کیت استخراج tRNA و miRNA

8

مخزن خودکار جمع کننده سیار ناخواسته کمپرسور دندانپزشکی

شنبه 31 فروردين 1398   14:56:04